Nytt EU-direktiv om rätt till konto, kort och internetbetalningar

11 september, 2014 - Fredrik Nordquist - 4 kommentarer

paragrafVi har tidigare meddelat att man inom EU jobbat med att ta fram ett nytt direktiv som ska ge konsumenter rätt till ett s.k. betalkonto med grundläggande funktioner: http://konsumenternasblogg.se/nya-regler-pa-vag-om-ratt-till-konto-kort/

EU:s direktiv klart – svensk lag inom 2 år

Arbetet är nu klart och det färdiga direktivet publicerades i EU:s officiella journal den 28 augusti. Nu kommer det svenska arbetet ta vid och man har på sig till den 18 september 2016 att implementera direktivet i Sverige. Det innebär att Sverige inom den tiden måste stifta en egen lag som fyller kraven i EU:s direktiv. Nedan följer några utdrag om de centrala delarna i direktivet. Det som är skrivet i kursivt är direkt kopierat från den svenska versionen av direktivet

Vilka har rätt till kontot

Angående rätten till ett betalkonto med grundläggande funktioner så står det i direktivets artikel 16 att; ”Medlemsstaterna ska se till att alla kreditinstitut eller ett tillräckligt antal kreditinstitut erbjuder konsumenter betalkonton med grundläggande funktioner, i syfte att garantera att samtliga konsumenter på deras territorium har tillgång till sådana konton…” vilket följs upp av; ”Medlemsstaterna ska se till att konsumenter som är lagligen bosatta i unionen, inbegripet konsumenter som saknar fast adress och asylsökande samt konsumenter som inte beviljas uppehållstillstånd men som av rättsliga eller faktiska skäl inte kan utvisas, har rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med grundläggande funktioner hos kreditinstitut som är etablerade inom deras territorium. Denna rätt ska gälla oberoende av konsumentens bosättningsort.”

Kan man avslå en ansökan

I direktivet nämns att medlemstaterna kan tillåta sina kreditinstitut att avslå en ansökan om ett betalkonto med grundläggande betalfunktioner om konsumenten redan har ett sådant inom territoriet. Dessutom ska medlemstaterna se till att kreditinstitut avslår ansökan om betalkonto med grundläggande funktioner om; om öppnandet av ett sådant konto skulle innebära en överträdelse av bestämmelserna om förebyggande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism fastställda i direktiv 2005/60/EG.”

Vad ingår i kontot?

I direktivets artikel 17 skriver man om egenskaperna hos ett betalkonto med grundläggande funktioner. Där står det att; 1. Medlemsstaterna ska se till att ett betalkonto med grundläggande funktioner innefattar följande tjänster:

a) Tjänster som möjliggör alla operationer som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto.

b) Tjänster som möjliggör insättning av medel på ett betalkonto.

c) Tjänster som möjliggör uttag av kontanter inom unionen från ett betalkonto över disk eller i uttagsautomater under eller utanför kreditinstitutets öppettider.

d) Utförande av följande betalningstransaktioner inom unionen: i) Autogirering. ii) Betalningstransaktioner genom ett debetkort, inbegripet betalningar online. iii) Betalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler och över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster, i den mån dessa är tillgängliga. ”

Hur kommer den svenska lagen att se ut?

Exakt hur den svenska lagstiftningen som ska tillgodose dessa krav kommer att se ut återstår att se. Innan lagförslaget finns på plats kommer det att pågå arbete med att ta fram standardiserade termer för de vanligaste tjänsterna som kommer att ingå. I direktivet finns även regler för införandet av oberoende jämförelsesajter där konsumenter ska kunna jämföra avgifter m.m. samt om hur byten av konton ska gå till.

I dagsläget kan man inte i detalj säga exakt vad den svenska lagen kommer innehålla men vi kommer följa den svenska lagstiftningsprocessen med intresse. 

Direktivet i sin helhet finns på denna länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=EN

 

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.