Långdraget rättsfall om finansiell rådgivning går mot sitt slut

25 juni, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

Under mina år på Konsumenternas Bank- och finansbyrå har jag pratat med en hel del konsumenter som förlorat pengar efter att de har investerat i olika slags finansiella produkter. Ett vanligt scenario är att konsumenten blir uppringd av ett rådgivningsföretag som bjuder in till ett personligt möte. Efter ett eller flera möten bestämmer sig konsumenten för att satsa i den produkt som rådgivaren rekommenderar. Konsumenterna har i de här fallen inte så mycket kunskaper om den finansiella marknaden och om finansiella produkter. Produkten är dessutom ofta ytterst riskfylld, och när den går dåligt förlorar konsumenten inte bara en del av sitt kapital, utan ibland hela investeringen. I ganska många av de här fallen har företaget varit försäkringsförmedlare – små företag med endast några få rådgivare.

Rättslig prövning i alla instanser

Den här historien handlar om en konsument, som vi kan kalla Lars, en av dem som förlorat sina pengar efter minst sagt tveksam finansiell rådgivning. Det speciella med Lars fall är att det snart har vandrat hela vägen genom alla domstolsinstanser i Sverige, och att det dessutom har prövats i EU-domstolen. I dagarna kom avgörandet från EU-domstolen. Därmed återstår ”bara” Högsta domstolens slutliga dom i ärendet.

Finansiell rådgivning

Historien börjar i december 2009 när Lars blir inbjuden till ett rådgivningsmöte hos en försäkringsförmedlare.

Vid det första besöket fick Lars rådet att satsa i ett certifikat. Vid besök nummer två fick Lars ett rådgivningsprotokoll som han och rådgivaren undertecknade, och vid det tredje besöket betalade Lars in 500 000 kr. Certifikatet som Lars investerade i placerades i sin tur i en kapitalförsäkring. Pengarna var Lars hela sparkapital. Utöver det hade han bara fasta tillgångar i form av en lägenhet och ett fritidshus.

Efter kort tid rasade värdet på certifikatet, och i april 2013 realiserade Lars kapitalförsäkringen för 0 kr. Hela det satsade beloppet var därmed förlorat.

Lars försökte begära ersättning från försäkringsförmedlaren, men bolaget hade gått i konkurs redan 2010. Lars vände sig då i stället till försäkringsbolaget där försäkringsförmedlaren hade tecknat en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen är till för att konsumenter ska kunna få skadestånd för vårdslös rådgivning, om det inte går att få ersättning från försäkringsförmedlaren.

Försäkringsbolaget nekade ersättning

Försäkringsbolaget nekade ersättning, i första hand för att de menade att förlusten som Lars drabbades av berodde på den investeringsrådgivning som Lars fått om certifikatet. Enligt bolaget gäller ansvarsförsäkringen inte vid investeringsrådgivning, utan enbart för försäkringsförmedling,. Bolaget menar att begreppet försäkringsförmedling bara innefattar råd om försäkringar, inte om finansiella produkter som läggs i försäkringen. I andra hand menade försäkringsbolaget att rådgivningen inte varit vårdslös, även om rådgivning om finansiella produkter skulle rymmas inom begreppet försäkringsförmedling. Senare i processen har försäkringsbolaget medgett att rådgivningen var vårdslös.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Lars började med att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN gav Lars rätt och rekommenderade försäkringsbolaget att betala ut ersättning till Lars. Försäkringsbolaget följde dock inte ARNs rekommendation och därför valde Lars att gå vidare genom att stämma försäkringsbolaget i tingsrätten.

Tingsrätten

Jag var och lyssnade på förhandlingen i tingsrätten och på Lars berättelse. Hans beskrivning av hur rådgivningen gått till stämde väl överens med vad andra konsumenter berättat för oss på Bank- och finansbyrån om liknande fall. Precis som Lars har de följt råd från en rådgivare och sedan förlorat mer eller mindre stora belopp. Gemensamt för de här konsumenterna är att de själva har mycket begränsade kunskaper om finansiella produkter, men de litade på rådgivaren. Lars berättade bland annat att han fick stort förtroende för rådgivaren, och att han därför inte ens läst igenom rådgivningsprotokollet. Vid tillfället var Lars 75 år. Många av de konsumenter som vänt sig till byrån har också varit äldre personer.

Den juridiska knäckfrågan i det här fallet är vad som ryms inom den verksamhet som en försäkringsförmedlare bedriver, alltså försäkringsförmedling. Kan en försäkringsförmedlare inom ramen för den verksamheten ge råd både om försäkringar, och om olika investeringsprodukter som man sedan placerar i exempelvis en kapitalförsäkring? Eller måste en försäkringsförmedlare ha tillstånd för investeringsrådgivning enligt en annan lagstiftning, för att kunna ge råd om investeringsprodukter?

Domen från tingsrätten, daterad den 4 april 2014 (Stockholms tingsrätt T 7293-13), slog fast att det investeringsupplägg som försäkringsförmedlaren lämnade rådgivning om, och bolagets förmedling av ett certifikat inom ramen för en kapitalförsäkring, var att betrakta som försäkringsförmedling. Lars hade därför rätt att vända sig mot försäkringsbolaget med sitt krav på ersättning. Dessutom kom tingsrätten fram till att rådgivningen varit vårdslös, att Lars hade rätt att få skadestånd från försäkringsförmedlaren och att Lars därmed skulle få ersättning med 500 000 kr från försäkringsbolaget via ansvarsförsäkringen.

Hovrätten

Försäkringsbolaget överklagade till hovrätten. Hovrätten kom fram till samma slutsats som tingsrätten, alltså att Lars hade rätt att få ersättning från ansvarsförsäkringen (Svea Hovrätt T 4408-14). Nu har vi kommit fram till april 2015.

Högsta domstolen

Nästa steg var att försäkringsbolaget överklagade domen till Högsta domstolen. Högsta domstolen (HD) beviljade prövningstillstånd och där ligger ärendet fortfarande. Lars har numera avlidit, och det är i stället dödsboet efter Lars som är part i ärendet.

EU-domstolen

Eftersom fallet handlar om lagstiftning som grundar sig på EU-direktiv begärde HD ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur EU-rätten ska tolkas. Det gjorde HD i oktober 2016.
Första steget hos EU-domstolen var att generaladvokaten skrev ett förslag till avgörande. Det kom i november 2017.

Generaladvokatens förslag innebar att EU-rätten på området bör tolkas så att alla rådgivningsregler som gäller för en försäkringsförmedlare finns i EU-direktivet om försäkringsförmedling. Begreppet försäkringsförmedling omfattar även rådgivning om finansiella produkter som sedan placeras i en försäkring. Inget annat direktiv är tillämpligt.

Nu har domstolen kommit med sin dom, i ett avgörande som publicerades den 30 maj. Domen går kort och gott ut på att försäkringsförmedlare som lämnar rådgivning om placering av finansiella produkter i en kapitalförsäkring får göra det enligt reglerna i direktivet om försäkringsförmedling. Det betyder att sådan rådgivning ryms inom begreppet försäkringsförmedling. Domstolen slår också fast att det så kallade Mifid-direktivet inte är tillämpligt när en försäkringsförmedlare ger råd om placeringar inom ramen för en försäkring. Det innebär att en försäkringsförmedlare som lämnar råd om finansiella produkter i samband med försäkringsförmedling gör det inom ramen för sitt tillstånd, något ytterligare tillstånd enligt andra regler behövs inte.

Vad händer nu?

Domen från EU-domstolen betyder att de svenska domstolarna hittills tolkat reglerna på ett riktigt sätt. Nu återstår för HD att slutligt avgöra fallet. HD ska tillämpa EU-domstolens vägledande uttalanden på det aktuella ärendet, exempelvis bedöma om det avtal som försäkringsförmedlaren tecknade med Lars var ett försäkringsavtal enligt definitionen i direktivet om försäkringsförmedling.

Hur lång tid tar det då? Kanske kan man räkna med ett halvår i alla fall. Domen kommer att ha stor betydelse för många konsumenter, och för de försäkringsbolag som erbjuder ansvarsförsäkringar för försäkringsförmedlare. Och EU-domstolens svar på vilka regler som gäller för försäkringsförmedlare får också betydelse för den svenska lagen eftersom en revidering just nu är på gång – direktivet om försäkringsförmedling har hunnit ändras under tiden som rättsprocessen har pågått. Och sist men inte minst kommer Lars arvingar till slut få besked, och om ingen detalj sätter käppar i hjulet kommer de förmodligen också att få ersättning från ansvarsförsäkringen. I så fall en klar seger för Lars i fem raka set!

Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Vill du läsa om regler för finansiell rådgivning kan du göra det här.

 

konsumenternas

Om konsumenternas

När någon av de övriga medarbetarna på byråerna gästbloggar visas vårt gemensamma logotypmärke som avsändare . Medarbetaren skriver under med sitt eget namn, så att du kan kontakta honom eller henne.