Amorteringskravet – vad gäller och när gäller det egentligen?

12 april, 2016 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

BolånEn fråga som vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå ofta fick förra veckan var det är som gäller om man köper ett nytt boende nu men inte ska flytta in förrän efter att amorteringskravet börjar gälla. Omfattas man av det kommande amorteringskravet eller kan man låna enligt de regler som gäller nu? Svaret är att ingen faktiskt helt klart vet det. Det blir tydligt först i maj. Jag ska försöka reda ut läget och förklara varför i det här inlägget.

Många turer

Som många vet har det varit flera turer kring amorteringskravet. Först skrev Finansinspektionen ett eget förslag till föreskrift om det. Men det kritiserades under en remissrunda av kammarrätten i Jönköping som ansåg att det överskred myndighetens befogenhet och att ett sådant krav borde ha uttryckligt stöd i lag. Skillnaden mellan en föreskrift och lag är att en föreskrift är en offentlig regel som en myndighet själv kan utfärda, medan en lag måste beslutas av de folkvalda i riksdagen..

Ny lag

Efter kritiken beslöt lagstiftarna att lägga till en paragraf i lagen om bank- och finansieringsrörelse som gav rättsligt stöd till att Finansinspektionen skulle kunna utfärda en föreskrift om amorteringskrav. Paragrafen om amorteringskravet i själva lagen i sig är kortfattad och säger bara att: ”Ett kreditinstitut som till enskilda personer lämnar krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, eller som är förenade med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, ska tillämpa villkor som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och som inte bidrar till alltför hög skuldsättning hos hushållen.”. Lagen är alltså inte speciellt upplysande utan detaljreglerna kommer att komma senare i Finansinspektionens föreskrifter

Detaljreglerna kommer i föreskriften

Detaljinnehållet kommer alltså bero på den föreskrift som Finansinspektionen ska utfärda och som enligt förslaget ska gälla från den 1 juni 2016. Men för att svara på inledningsfrågan som då flera konsumenter ställde: Grundregeln är att man ska utgå från vad som gäller det datum som låneavtalet träder i kraft. Men i förslaget till föreskrift från Finansinspektionen så ska inte de lån omfattas där man redan slutit ett bindande avtal om bostadsköpet.

I remisspromemorian om förslaget står det:

”2.4.7  Förvärv av bostad innan amorteringskravet börjat gälla.

I de fall där ett bindande avtal om förvärv av en bostad ingås innan amorteringskravet börjat gälla omfattas inte de bolån som senare lämnas åt förvärvaren vid tillträdet till bostaden.”

Regeringen måste godkänna innan förslaget gäller

Men detta är alltså bara ett förslag. Den som följt amorteringskravets utveckling känner till att kammarrätten i Jönköping kritiserade även denna ordning, med en övergripande lag som rättslig grund för detaljregler i en föreskrift, och menade att amorteringskravet är så pass ingripande i människors privatekonomi att även detaljreglerna borde utfärdas i lag. Beslutet blev att föreskriften ska godkännas av regeringen innan den kan få börja gälla.

Klart beslut i maj

Sammanfattningsvis kan man säga att vi vet hur förslaget till föreskrift ser ut men det är fortfarande ett förslag och vi kan inte svära på att det blir som i förslaget eftersom det beror på om regeringen godkänner det. Och regeringen kan formellt inte godkänna föreskriften förrän lagen trätt i kraft vilket den troligen gör den gör den 1 maj. Så om det tar en stund innan föreskriften formellt utfärdas så vi kan väl hoppas att vi fått klarare besked i mitten av maj.

Hur sannolikt det är att regeringen beslutar i enlighet med förslaget kan vi bara spekulera i men många känner nog att det vore orimligt att de skulle besluta om något annat än förslaget just när det gäller köpeavtal som skrivs under nu men med senare inflyttning. Jag har själv läst att några dagstidningar skrivit om det här som om det vore klart, men det är som sagt bara ett förslag ännu och man ska ha i bakhuvudet att de formella besluten inte fattats.

Lånelöften spelar ingen roll i sammanhanget

I förslaget står det också att så kallade lånelöften inte spelar någon roll. Så även om du har ett lånelöfte som getts innan amorteringskravet trätt i kraft så kommer man enligt förslaget ändå omfattas av det om man skriver köpavtal/låneavtal efter att föreskriften trätt i kraft.

Lagen ger inte konsumenter rätt till amorteringsfrihet men tillåter undantag

Reglerna innebär inte på något sätt att konsumenter kan kräva amorteringsfrihet även om lagen kan tillåta undantag. Många långivare tillämpar reglerna redan nu trots att vare sig lagen eller föreskrifterna trätt i kraft och långivarna skulle kunna tillämpa striktare amorteringskrav.

Förvirrande för konsumenter

För konsumenten blir det här förvirrande. Ett exempel på exakt hur snurrigt det blir för konsumenterna belystes i ett samtal jag hade förra veckan. En konsument skulle köpa ett nytt hus nu men flytta in efter den 1 januari 2017. En av hans presumtiva långivare sade till honom att det nya amorteringskravet inte skulle omfatta situationer när man skrev köpeavtal innan reglerna trädde i kraft, men att det fanns en gräns på sex månader efter att föreskriften träder i kraft. Det bekymrade konsumenten eftersom hans tillträdesdatum låg längre fram än så och han undrade vad som gäller eftersom han fått olika bud från olika långivare. Jag vet inte var långivaren fått sex-månadersgränsen ifrån, för det står inte i omnämnt i förslaget. Men å andra sidan så finns det inget som hindrar långivaren från att själv föra in en sådan regel för sina låneavtal.

 

Etiketter:,
Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.