Elcykel – så gäller försäkringarna

5 juli, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

I Sverige ökar antalet cyklister och en tydlig trend är att allt fler väljer att köpa cyklar som är el-assisterade. Från politiskt håll uppmuntras nu denna trend, och från och med den 1 februari 2018 kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket. Tanken bakom bidraget är att det ska hjälpa människor att minska sitt bilåkande till förmån för lättare, eldrivna transportmedel.

Att fler väljer att använda elcyklar istället för åka bil har många självklara fördelar. Det minskar trängseln och bullret i städerna, är miljövänligt och bidrar även till en ökad hälsa genom att cyklandet ger motion. Samtidigt finns det en risk att den ökade användningen av elcyklar i Sverige kan komma att medföra att antalet cykelolyckor ökar. Elcyklar kan generellt sett framföras i högre hastigheter än vanliga cyklar, vilket kan leda till felaktiga förväntningar bland andra som vistas i trafiken.

Ersättning från flera håll om du råkar ut för en olycka

Om olyckan skulle vara framme kan det vara bra att du är medveten om att du beträffande bestående skador (invaliditet) i många fall kan ha rätt att få ersättning från flera håll. Har du råkat ut för en olycka ska du därför anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av. Det kan vara individuellt tecknade försäkringar eller gruppförsäkringar du har via facket eller din arbetsgivare.

Bra att veta

  • En vanlig hemförsäkring innehåller aldrig en olycksfallsförsäkring som utgångspunkt. Flera försäkringsbolag erbjuder istället möjligheten att teckna ett tillägg till hemförsäkringen som ger ett visst skydd mot olycksfall. Sådana tilläggsförsäkringar erbjuder typiskt sett ganska låga ersättningsbelopp och risken är att försäkringen inte gäller under resor till och från jobbet eller skolan (där många cykelolyckor sker).
  • Om du till följd av en olycksfallsskada skulle drabbas av en bestående nedsättning i din arbetsförmåga, kan du i vissa fall ha rätt att få ersättning för inkomstbortfall (s.k. ekonomisk invaliditet). I olycksfallsförsäkringar för vuxna är det dock inte alla försäkringsbolag som betalar ut sådan ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.
  • Barn, ungdomar samt vissa andra omfattas ofta av en olycksfallsförsäkring via kommunen. Vilka som omfattas av försäkringen, när den gäller och vilken ersättning som betalas ut kan variera mellan kommunerna. Kontrollera försäkringsvillkoren för olycksfallsförsäkringen som finns i din kommun för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. Kom ihåg att även anmäla skadan till eventuella barnförsäkringar som kan vara individuellt tecknade eller gruppförsäkringar.
  • Vissa omfattas av olycksfallsförsäkringar via jobbet. Det kan exempelvis vara en kollektivavtalad försäkring eller en gruppförsäkring som arbetsgivaren tecknat för de anställda. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.
  • Även om elcyklar ofta ser ut som vanliga cyklar, kan de i vissa fall vara konstruerade på ett sådant sätt att de juridiskt sett är att betrakta som en moped (läs mer om fordonsregler här). Det innebär bland annat att föraren har en skyldighet att teckna en trafikförsäkring för att fordonet ska få brukas i trafik. Har du blivit påkörd av en elcykel som klassificeras som moped – eller något annat fordon som omfattas av trafikförsäkringsplikten (som t.ex. en bil) – ska du anmäla skadan till fordonets försäkringsbolag. Om det trafikförsäkringspliktiga fordonet inte var försäkrat vid skadetillfället, ska du istället anmäla skadan till Trafikförsäkringsföreningen.

Hemförsäkringen kan ge ersättning om elcykeln blir stulen

Hemförsäkringen gäller som huvudregel för en elcykel precis som för en vanlig cykel. Äger du en elcykel som är väldigt dyr bör du dock vara uppmärksam på att vissa försäkringsbolag begränsar hur mycket du maximalt kan få i ersättning om cykeln exempelvis skulle bli stulen (maxersättningen kan variera mellan 10 000 kr och 100 000 kr).

Äger du en elcykel som enligt lag klassificeras som moped omfattas elcykeln troligtvis inte av hemförsäkringen överhuvudtaget. För dessa typer av elcyklar behöver du istället teckna en mopedförsäkring. 

Av Charlie Burman, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå

Långdraget rättsfall om finansiell rådgivning går mot sitt slut

25 juni, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

Under mina år på Konsumenternas Bank- och finansbyrå har jag pratat med en hel del konsumenter som förlorat pengar efter att de har investerat i olika slags finansiella produkter. Ett vanligt scenario är att konsumenten blir uppringd av ett rådgivningsföretag som bjuder in till ett personligt möte. Efter ett eller flera möten bestämmer sig konsumenten för att satsa i den produkt som rådgivaren rekommenderar. Konsumenterna har i de här fallen inte så mycket kunskaper om den finansiella marknaden och om finansiella produkter. Produkten är dessutom ofta ytterst riskfylld, och när den går dåligt förlorar konsumenten inte bara en del av sitt kapital, utan ibland hela investeringen. I ganska många av de här fallen har företaget varit försäkringsförmedlare – små företag med endast några få rådgivare.

Rättslig prövning i alla instanser

Den här historien handlar om en konsument, som vi kan kalla Lars, en av dem som förlorat sina pengar efter minst sagt tveksam finansiell rådgivning. Det speciella med Lars fall är att det snart har vandrat hela vägen genom alla domstolsinstanser i Sverige, och att det dessutom har prövats i EU-domstolen. I dagarna kom avgörandet från EU-domstolen. Därmed återstår ”bara” Högsta domstolens slutliga dom i ärendet.

Finansiell rådgivning

Historien börjar i december 2009 när Lars blir inbjuden till ett rådgivningsmöte hos en försäkringsförmedlare.

Vid det första besöket fick Lars rådet att satsa i ett certifikat. Vid besök nummer två fick Lars ett rådgivningsprotokoll som han och rådgivaren undertecknade, och vid det tredje besöket betalade Lars in 500 000 kr. Certifikatet som Lars investerade i placerades i sin tur i en kapitalförsäkring. Pengarna var Lars hela sparkapital. Utöver det hade han bara fasta tillgångar i form av en lägenhet och ett fritidshus.

Efter kort tid rasade värdet på certifikatet, och i april 2013 realiserade Lars kapitalförsäkringen för 0 kr. Hela det satsade beloppet var därmed förlorat.

Lars försökte begära ersättning från försäkringsförmedlaren, men bolaget hade gått i konkurs redan 2010. Lars vände sig då i stället till försäkringsbolaget där försäkringsförmedlaren hade tecknat en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen är till för att konsumenter ska kunna få skadestånd för vårdslös rådgivning, om det inte går att få ersättning från försäkringsförmedlaren.

Försäkringsbolaget nekade ersättning

Försäkringsbolaget nekade ersättning, i första hand för att de menade att förlusten som Lars drabbades av berodde på den investeringsrådgivning som Lars fått om certifikatet. Enligt bolaget gäller ansvarsförsäkringen inte vid investeringsrådgivning, utan enbart för försäkringsförmedling,. Bolaget menar att begreppet försäkringsförmedling bara innefattar råd om försäkringar, inte om finansiella produkter som läggs i försäkringen. I andra hand menade försäkringsbolaget att rådgivningen inte varit vårdslös, även om rådgivning om finansiella produkter skulle rymmas inom begreppet försäkringsförmedling. Senare i processen har försäkringsbolaget medgett att rådgivningen var vårdslös.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Lars började med att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN gav Lars rätt och rekommenderade försäkringsbolaget att betala ut ersättning till Lars. Försäkringsbolaget följde dock inte ARNs rekommendation och därför valde Lars att gå vidare genom att stämma försäkringsbolaget i tingsrätten.

Tingsrätten

Jag var och lyssnade på förhandlingen i tingsrätten och på Lars berättelse. Hans beskrivning av hur rådgivningen gått till stämde väl överens med vad andra konsumenter berättat för oss på Bank- och finansbyrån om liknande fall. Precis som Lars har de följt råd från en rådgivare och sedan förlorat mer eller mindre stora belopp. Gemensamt för de här konsumenterna är att de själva har mycket begränsade kunskaper om finansiella produkter, men de litade på rådgivaren. Lars berättade bland annat att han fick stort förtroende för rådgivaren, och att han därför inte ens läst igenom rådgivningsprotokollet. Vid tillfället var Lars 75 år. Många av de konsumenter som vänt sig till byrån har också varit äldre personer.

Den juridiska knäckfrågan i det här fallet är vad som ryms inom den verksamhet som en försäkringsförmedlare bedriver, alltså försäkringsförmedling. Kan en försäkringsförmedlare inom ramen för den verksamheten ge råd både om försäkringar, och om olika investeringsprodukter som man sedan placerar i exempelvis en kapitalförsäkring? Eller måste en försäkringsförmedlare ha tillstånd för investeringsrådgivning enligt en annan lagstiftning, för att kunna ge råd om investeringsprodukter?

Domen från tingsrätten, daterad den 4 april 2014 (Stockholms tingsrätt T 7293-13), slog fast att det investeringsupplägg som försäkringsförmedlaren lämnade rådgivning om, och bolagets förmedling av ett certifikat inom ramen för en kapitalförsäkring, var att betrakta som försäkringsförmedling. Lars hade därför rätt att vända sig mot försäkringsbolaget med sitt krav på ersättning. Dessutom kom tingsrätten fram till att rådgivningen varit vårdslös, att Lars hade rätt att få skadestånd från försäkringsförmedlaren och att Lars därmed skulle få ersättning med 500 000 kr från försäkringsbolaget via ansvarsförsäkringen.

Hovrätten

Försäkringsbolaget överklagade till hovrätten. Hovrätten kom fram till samma slutsats som tingsrätten, alltså att Lars hade rätt att få ersättning från ansvarsförsäkringen (Svea Hovrätt T 4408-14). Nu har vi kommit fram till april 2015.

Högsta domstolen

Nästa steg var att försäkringsbolaget överklagade domen till Högsta domstolen. Högsta domstolen (HD) beviljade prövningstillstånd och där ligger ärendet fortfarande. Lars har numera avlidit, och det är i stället dödsboet efter Lars som är part i ärendet.

EU-domstolen

Eftersom fallet handlar om lagstiftning som grundar sig på EU-direktiv begärde HD ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur EU-rätten ska tolkas. Det gjorde HD i oktober 2016.
Första steget hos EU-domstolen var att generaladvokaten skrev ett förslag till avgörande. Det kom i november 2017.

Generaladvokatens förslag innebar att EU-rätten på området bör tolkas så att alla rådgivningsregler som gäller för en försäkringsförmedlare finns i EU-direktivet om försäkringsförmedling. Begreppet försäkringsförmedling omfattar även rådgivning om finansiella produkter som sedan placeras i en försäkring. Inget annat direktiv är tillämpligt.

Nu har domstolen kommit med sin dom, i ett avgörande som publicerades den 30 maj. Domen går kort och gott ut på att försäkringsförmedlare som lämnar rådgivning om placering av finansiella produkter i en kapitalförsäkring får göra det enligt reglerna i direktivet om försäkringsförmedling. Det betyder att sådan rådgivning ryms inom begreppet försäkringsförmedling. Domstolen slår också fast att det så kallade Mifid-direktivet inte är tillämpligt när en försäkringsförmedlare ger råd om placeringar inom ramen för en försäkring. Det innebär att en försäkringsförmedlare som lämnar råd om finansiella produkter i samband med försäkringsförmedling gör det inom ramen för sitt tillstånd, något ytterligare tillstånd enligt andra regler behövs inte.

Vad händer nu?

Domen från EU-domstolen betyder att de svenska domstolarna hittills tolkat reglerna på ett riktigt sätt. Nu återstår för HD att slutligt avgöra fallet. HD ska tillämpa EU-domstolens vägledande uttalanden på det aktuella ärendet, exempelvis bedöma om det avtal som försäkringsförmedlaren tecknade med Lars var ett försäkringsavtal enligt definitionen i direktivet om försäkringsförmedling.

Hur lång tid tar det då? Kanske kan man räkna med ett halvår i alla fall. Domen kommer att ha stor betydelse för många konsumenter, och för de försäkringsbolag som erbjuder ansvarsförsäkringar för försäkringsförmedlare. Och EU-domstolens svar på vilka regler som gäller för försäkringsförmedlare får också betydelse för den svenska lagen eftersom en revidering just nu är på gång – direktivet om försäkringsförmedling har hunnit ändras under tiden som rättsprocessen har pågått. Och sist men inte minst kommer Lars arvingar till slut få besked, och om ingen detalj sätter käppar i hjulet kommer de förmodligen också att få ersättning från ansvarsförsäkringen. I så fall en klar seger för Lars i fem raka set!

Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Vill du läsa om regler för finansiell rådgivning kan du göra det här.

 

Klassiska försäkringsmyter: Alla olyckor ersätts väl av ens olycksfallsförsäkring?

11 juni, 2018 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

När det gäller olyckor hittar vi en klassisk källa till missförstånd, nämligen vad som menas med vissa ord. Försäkringsbranschen menar något annat med ”olycksfall” än vad folk i allmänhet kanske tror.

Man kan ju uppleva det som ett olycksfall när man spiller kaffe på datorn, plötsligt blir sjuk, får en muskelbristning, eller till och med att någon avlider. Men tolkar man försäkringsvillkoren (vilket man måste) så är det snävare vad som räknas som ett olycksfall.

Klassisk villkorsdefinition av ett olycksfall

En standardformulering i de allra flesta försäkringsbolags villkor är att det krävs kroppsskada, som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen för att en skada ska räknas som ett olycksfall. Med plötsligt menas att skadan har ett snabbt händelseförlopp. Och med ”utifrån kommande våld” menas att skadan det inte bara ska handla om den egna kroppen utan att något mer ska vara inblandat Läs mer

Etiketter:,

Se upp för ombud som tar procent av ersättningen?

21 maj, 2018 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

Det finns numera flera olika ombud som erbjuder sig att ta hand om kontakten med försäkringsbolaget när du råkat ut för en skada. Typsituationen kan vara en mindre olycksfallsskada där en stressad eller rådvill konsument inte vill ha kontakten med försäkringsbolaget själv. För det här tar ombuden betalt i varierande grad, till exempel med 25 procent av eventuell ersättning.

Sen kan det finnas ett tak även i kronor för vad det kostar, t.ex. 25 000 kr – och det brukar inte kosta något om man inte har rätt till ersättning. Så smidigt att få hjälp skulle en del säga. Ändå dyrt och onödigt skulle andra säga – och jag får nog sälla mig till den senare skaran. Det är alltid en risk att vara kategorisk men jag tycker det finns flera skäl till att vara sunt skeptisk till det här fenomenet. Läs mer

Klassiska försäkringsmyter: Försäkringsbolaget står väl för hela renoveringen?

7 maj, 2018 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

BadrumDags att damma av serien om klassiska försäkringsmyter! Ett vanlig missuppfattning är att försäkringsbolaget står för hela renoveringskostnaden om du drabbas av en vattenskada som täcks av försäkringen. Men så är det inte. Du måste oftast själv stå för både (1) självrisk och (2) åldersavdrag.

  1. En självrisk dras i princip alltid. Drabbas du av ett totalskadat badrum kan den kostnaden vara upp till 40 000 kr! Standard är 3 000 – 5000 kr. Observera att några få försäkringar inte har någon självrisk.
  2. Mer okänt är att försäkringsbolaget nästan alltid gör åldersavdrag, eller avskrivningar, från din ersättning. Ett badrum som inte är nytt skrivs av i takt med hur gammalt det är, och ska avspegla den ekonomiska livslängden på materialet. Till exempel skrivs kakel av med 5 procent per år, men med tio ”friår” innan avskrivningen börjar. En plastmatta blir omodern snabbare och har bara fem friår. Det här framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren och är ganska lika oavsett vilket försäkringsbolag du valt.

Läs mer

Etiketter:,

Bitcoins – konsumenter saknar skyddsnät

2 maj, 2018 - Fredrik Nordquist - 2 kommentarer

Mediarapporteringen om Bitcoins är ganska intensiv. Men på Konsumenternas Bank- och finansbyrå får vi faktiskt inte så många frågor eller klagomål om Bitcoins, vilket är lite förvånande. När vi får in ärenden så dominerar klagomål på problem vid handel. Oftast handlar det då om att konsumenter inte fått de Bitcoins de anser sig ha köpt. På senare tid har det även förekommit ärenden om höga transaktionsavgifter. Däremot har det hittills inte förekommit några klagomål om förluster på grund av kursfall, stölder eller tekniska problem, vilket också förvånar lite. Det är inte så att det inte har skett. Men de konsumenterna har kanske förstått spelets regler, eller kanske mer korrekt avsaknaden av offentlig reglering, och vet om att dessa risker ligger helt på användarna i dag. Läs mer

Etiketter:

Ersättning för dolda fel utan Dolda fel-försäkring?

4 april, 2018 - Gustav Jonsson - 3 kommentarer

rattsfallSäg att du säljer en villa och flyttar till en ny. Då kan du, om du anser dig behöva det, köpa en dolda fel-försäkring. Den säljs som ett sätt att ”skydda nattsömnen”. Mot en kostnad kan du som säljare skyddas mot köparens eventuella krav på ersättning för så kallade dolda fel och rättegångskostnader i samband med det. Den nya köparen kan påpeka dolda fel upp till 10 år efter köpet.

Ett exempel på vad som kan hända

Ett exempel: Du har sålt en villa och får ett krav från köparna fem år senare. De nya ägarna gör först då om badrummet som t.ex. visar sig sakna tätskikt, eller ha en dold vattenskada. Och de grönmålade väggarna i vardagsrummet hade kanske något ännu grönare bakom sig? Kort och gott hävdar köparna ”dolda fel” och vill stämma dig som säljare på en högst ansenlig summa. Och du tecknade ingen dolda fel-försäkring när du sålde huset. Är det helt kört då? Läs mer

Etiketter:, ,

Låg ränta på bolånet – kan det vara ett problem?

27 mars, 2018 - Cecilia Blomqvist - 0 kommentarer


I dagarna har det talats mycket om några nya företag på bolånemarknaden som erbjuder bolån till mycket förmånliga räntor. Det är så klart jättebra för konsumenter om de kan sänka sina lånekostnader genom att betala mindre i ränta och det är så klart också jättebra för konsumenterna om den ökade konkurrensen leder till att även banker och andra som erbjuder bolån sänker sina räntor.

Men finns det några risker? Jag blev intervjuad i SvD häromdagen och fick just den frågan. Och ja, det finns risker vad gäller lånets löptid. Om du får ett lån som löper på kortare tid än vad som är brukligt skulle du i vissa fall kunna få problem. Men varför då? Jo, normalt beviljas ett bolån på lång tid, mellan 30 och 50 år. Under den tiden kan långivaren bara i undantagsfall säga upp lånet, om du till exempel missköter dina betalningar av ränta och amortering. Under lånets löptid betalar givetvis ränta och din ränta binder du upp under olika lång tid, från 3 månader (det vi brukar beskriva som ”rörlig ränta”) upp till kanske 10 år. Räntebindningstiden är alltså inte samma sak som lånets löptid.

Om du har ett bolån med kortare löptid, till exempel 15 år, som ett av de nya företagen erbjuder, så måste du ansöka om ett nytt lån när tiden löpt ut. Om du då har en lägre inkomst, till exempel genom att du har blivit arbetslös, långtidssjukskriven eller gått i pension, så kan det innebära att du får svårt att få ett nytt lån. Banken har inte någon skyldighet att bevilja dig ett nytt lån!

Precis det här scenariot blev verklighet för de bankkunder som med sin bostad som säkerhet tecknat så kallade seniorlån*, som ofta löpte i 10 år. När 10 år hade gått så hade det stora flertalet banker slutat med seniorlån och låntagarna var tvungna att hitta ett annat lån om de ville behålla sina bostäder. För en pensionär kan det vara besvärligt att få ett vanligt bolån. Banken ska nämligen göra en kreditprövning och tittar då inte bara på bostadens värde som säkerhet för lånet utan också att låntagaren har återbetalningsförmåga. Med andra ord: att låntagaren har råd att betala räntor och amortering. De pensionärer som hade tagit ett seniorlån hade ju oftast gjort det för att öka på sina inkomster och de hade därmed mycket svårt att få ett nytt lån.

Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå har fått många frågor om de nya företagen på bolånemarknaden, eller ”uppstickarna” som de kallades i SvD-artikeln. Många konsumenter undrar vad som skulle hända med bolånen om företagen försvinner eller går i konkurs? Svaret är: inte så mycket alls. Avtalet med företaget upphör inte att gälla, utan låntagaren fortsätter att betala räntor och amortering och när konkursboet sedan avvecklas så övertas lånen av ett nytt företag. Låntagaren betalar sedan till det företaget i stället. Låneavtal är så kallade skuldebrev och reglerna om skuldebrev innebär att de till sin natur är tänkta att kunna omsättas, alltså säljas. För dig som låntagare, eller med ett annat ord gäldenär, innebär det oftast inte någon skillnad om du betalar till företag X eller företag Y så länge som det är på samma villkor.

Så vårt råd blir – gläds åt låga räntor men kolla lite extra i villkoren!

*Seniorlån var en särskild typ av bolån där låntagaren inte löpande betalade räntor under låneperioden utan istället betalade av hela lånet och den upplupna räntan när lånet löstes.

Läs mer om bolån på konsumenternas.se

Läs artikeln om risker med billiga bolån i SvD

 

 

Hur får du koll på pensionen?

7 mars, 2018 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

Pension är inte det hetaste samtalsämnet alla gånger. Men just på vårkanten är chansen något större att det diskuteras pension. Då skickar nämligen Pensionsmyndigheten ut ett brev, mer känt som det orange kuvertet. Det kan möjligen sätta i gång tankar så några av dem ska jag ta upp, ur Konsumenternas Försäkringsbyrås perspektiv.

Hela pensionen syns inte det orange kuvertet

Hela pensionen består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och ett eventuellt eget sparande till pensionen. Det orange kuvertet visar bara den allmänna pensionen. Det kan vara en källa till missförstånd. Men jag tänkte berätta lite hur du kan få bättre koll på pensionens alla delar.

Kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut gäller bara den allmänna pensionen (inringad i bilden). Den består av två delar – inkomstpensionen där du inte kan välja något och premiepensionen där du själv kan välja fonder. Har du inte gjort något annat val, placeras din premiepension i fonden AP7, även kallad ”Såfan”.

Det som oftast gör pensionen komplicerad är den blå delen i mitten, tjänstepensionen. Den visas ofta illustrerad som ett block men i verkligheten är den ofta splittrad. Som systemet är i dag har du oftast en tjänstepension per arbetsgivare, så om du arbetat på fem ställen innebär det kanske 5, 10 tjänstepensioner, vilket så klart gör det svårare att skaffa dig en överblick och göra val. Läs mer

Hitta dina okända försäkringar

14 februari, 2018 - Gustav Jonsson - 2 kommentarer
Bild från Unsplash

Bild från Unsplash

För en del människor är det självklart vilka försäkringar de har. Alla försäkringspapper finns samlade i prydliga pärmar i vardagsrummet. Eller så har de alla försäkringar i samma bolag – och då är det lättare.

Men hos många är det mer oklart. Och det finns inte heller något centralt register över försäkringar förutom för bilförsäkringar. Du kan ta reda på vilket bilförsäkringsbolag du har via Transportstyrelsen.

Men säg t.ex. att du eller ditt barn halkat och slagit er. Vilka försäkringar kan bli aktuella då? Här är en checklista i sju steg för hur du kan söka efter vilka försäkringar som kan gälla. Läs mer